Voorschoolprogramma Piramide

Het Voorschoolprogramma Piramide is een totaal ontwikkelingsprogramma en is bijzonder geschikt voor kinderen die een extra ondersteuning nodig hebben. Met een combinatie van spelen, werken en leren worden tweeënhalf- tot zesjarigen gestimuleerd in hun ontwikkeling. 

Piramide richt zich op acht gebieden die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van een kind, uiteenlopend van denk- en taalontwikkeling tot creatieve en persoonlijkheidsontwikkeling. Deze acht ontwikkelingsgebieden zijn: 

1. de sociaal-emotionele ontwikkeling 
2. de persoonlijkheidsontwikkeling en de zelfredzaamheid 
3. de creatieve ontwikkeling 
4. de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van het schrijven 
5. de ontwikkeling van het waarnemen 
6. de taalontwikkeling en de ontwikkeling van het lezen 
7. de denkontwikkeling en de ontwikkeling van het rekenen 
8. de oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning.

Werkwijze

De kinderen maken aan het begin van het Piramidejaar kennis met de regels en de rituelen en het project. Dit gebeurt in het programma "Welkom" dat twee tot vier weken duurt. Er wordt gekozen voor een brede, gestructureerde aanpak. Kinderen leren dan waar ze aan toe zijn, ze kennen de regels, ze weten dat alle spulletjes in het lokaal een vaste plek hebben. Dat geeft een kind een gevoel van veiligheid en houvast. Door de duidelijke structuur van de methode Piramide komt een kind gemakkelijk tot spel.

Spel staat centraal

De methode Piramide kent een gericht deel en een vrij deel. Bij het vrije deel, het spel, ligt het initiatief bij het kind. Het kind kiest zelf waarmee het wil spelen. In het gerichte deel, de projecten, wordt het initiatief door de leidsters genomen. Dit onderscheid tussen het vrije en het gerichte deel bestaat alleen in de ogen van de volwassenen, voor de kinderen is het allemaal "spelen".

Het vrije deel: het spel

De lokalen zijn zo ingericht dat de kinderen alle ontwikkelingsgebieden actief kunnen beoefenen. In het lokaal is een Huishoek, een Knutselhoek (ook wel Kunsthoek genoemd), een Bouwhoek, een Taalhoek, en de Denkhoek. Ook is er een Ontdektafel, een tafel voor ontwikkelingsmateriaal. Deze omgeving nodigt het kind, als het ware, uit om te gaan spelen. Ook al ligt bij het spel het initiatief bij het kind, de rol van de leidsters is hierbij van groot belang. Zij kunnen de helpende hand bieden door mee te spelen, iets voor te doen en/of het kind een ideetje aan de hand te doen om het spel uit te breiden.

Het gerichte deel: de projecten

Samen met de kinderen wordt er aan een project gewerkt. Dit gebeurt in vier fasen: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. Nadat het kind hiermee in de groep is bezig geweest volgt ook nog de individuele verwerking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciale projectboeken. Elk jaar komen dezelfde onderwerpen, zoals Huis of Lente, aan bod, maar steeds op een hoger niveau. De activiteiten binnen het project zorgen ervoor dat de kinderen op de acht ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd.

Observeren

Om de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart te brengen wordt er in de methode Piramide gebruik gemaakt van diverse observatiemiddelen, waarbij bepaalde aandachtsgebieden steeds weer aan bod komen. Eenmaal per halfjaar worden alle kinderen geobserveerd. Hiervoor zijn observatielijsten ontwikkeld. Aan de hand van deze observatiegegevens kunnen de leidster "zien" hoe de ontwikkeling van elk kind verloopt. En op grond van deze waarnemingen kan zo nodig een kind gerichte ondersteuning worden geboden.

Individuele ondersteuning

Tutoring is individuele ondersteuning aan kinderen die even extra begeleiding nodig hebben. Die ondersteuning kan op twee manieren worden gegeven. Voordat de groep met een project of activiteit aan de slag gaat, neemt de tutor (de leidster), de kinderen die dat extra steuntje nodig hebben even bij haar om hen met bepaalde begrippen te helpen, hen alvast vertrouwd te maken met deze begrippen. Dat geeft de kinderen een veilig gevoel. Ze worden daardoor vrijer, zelfverzekerder en zijn beter in staat om mee te doen aan het project. Zo ontstaat er een positieve spiraal en de tutor kan zo achterstand helpen voorkomen. Een andere manier van tutoring is remediërend. Dit betekent dat aan het eind van het project de tutor samen met het kind bepaalde begrippen herhaalt. Het kind kan dan nog wat oefenen.

Ouders

Het Piramideproject kiest voor een brede gestructureerde aanpak en richt zich niet alleen op schoolse vaardigheden, maar op de totale ontwikkeling van het kind. De betrokkenheid van de ouders is daarom heel belangrijk. Een paar keer per week begint de speelochtend of speelmiddag met de Spelinloop, het moment waarop de ouders hun kinderen brengen en zij nog even met hun kind kunnen blijven spelen in de groep. Ook worden de ouders op een andere manier betrokken bij Piramide. Zij krijgen informatie over de thema’s, zodat zij thuis met hun kinderen kunnen spelen en oefenen.

Speelmaterialen

In de peuterspeelzaal is ander speelgoed dan thuis, waardoor de kinderen andere ervaringen opdoen, deze materialen zijn te vinden in: 

1. de Huishoek - met daarin huishoudelijke materialen 
2. de Knutselhoek - met daarin onder andere verf en klei 
3. de Taalhoek - met daar boekjes, voorleesboeken 
4. de Denkhoek - met daarin computers 
5. de Ontdektafel - met daarop steeds nieuwe materialen In de peuterspeelzaal zijn veel kinderboeken aanwezig (zelf lezen, voorlezen). 

Verder is het buitenspelen (wanneer het weer het maar enigszins toelaat) ook een belangrijk onderdeel van de speelochtend. Er wordt dan volop met fietsjes, tractoren en ander rollend materiaal gespeeld.

Meer weten?

Misschien begrijpt u bepaalde zaken in de bovenstaande uitleg van de methode Piramide niet helemaal of wilt u gewoon meer weten. U kunt dit dan aan de leidster van de peuterspeelzaal vragen.

Bent u benieuwd naar de Voorschool peuterspeelzaal bij u in de buurt? Bekijk al onze <Voorschool peuterspeelzalen>.